Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Postanowienia ogólne

II. Cel i zakres zbierania danych

III. Podstawa przetwarzania danych

IV. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawianie

V. Pliki „Cookies”

VI. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.  Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu www.papierkwiaty.com jest Agata Głuchowska wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Project Plan Agata Głuchowska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Stanisława Karwowskiego 12/1, 60-724 Poznań,NIP: 7792318967, REGON: 360415191, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@papierkwiaty.com, zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą.
 2.  Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  a) przetwarzane zgodnie z prawem,
  b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 4. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu www.papierkwiaty.com.

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do celów księgowych, do celów marketingowych, kontaktowania się z Klientem oraz innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy Sprzedaży.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
  a) Imię i nazwisko, nazwa firmy,
  b) Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),
  c)  Numer NIP,
  d) Numer telefonu,
  e) Adres e-mail.
 3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  a) Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
  b) Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  c) Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 jest niezbędne doświadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.

III.          PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Korzystanie ze Sklepu, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu lub zawieranie Umów Sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktu zgodnie z Regulaminem.
 2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
  a) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
  b) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt. 2 lit. b). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Sklepu przyszły Usługobiorca jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

IV. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: sklep@papierkwiaty.com

V. PLIKI „COOKIES”

 1. Sklep Usługodawcy używa plików„cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach Sklepu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.
  a) „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Sklepu).
  b) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
  c) „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Sklepu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy,lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu.
 4. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu www.papierkwiaty.com oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Instagram


@ papierkwiaty

Praca z Tropikalnym Zeszytem Ćwiczeń 🌴🍍 jest integralną częścią Ananasowego Kursu Szczęścia (www.kursszczescia.pl) prowadzonego przez @martazubrycka.

Zeszyt będzie Cię prowadził przez najważniejsze kluczowe elementy budowania poczucia wartości, a praca z nim uruchomi w Tobie Obserwatora, Poszukiwacza i Twórcę.

Będziesz obserwował siebie, swoje myśli, emocje i zachowania, będziesz szukał najlepszych rozwiązań dla siebie i poznawał siebie coraz lepiej, a także tworzył szczęśliwszą wersję siebie samego i budował swoje zasoby. Oprócz tego w zeszycie znajdziesz wiele informacji, a na ostatnich stronach zestawy afirmacji, z których możesz codziennie korzystać.

Zeszyt składa się z kilku elementów:

CODZIENNY DZIENNIK
Uzupełniasz go każdego dnia. Znajdź dla siebie chwilę (wystarczy 5 minut) codziennie rano i codziennie wieczorem, aby lepiej poznać siebie i budować swoje pozytywne nastawienie. Praca z zeszytem szybko nauczy Cię codziennej obserwacji siebie, swoich uczuć, emocji, zachowań i myśli. Będziesz bardziej świadomy i łatwiej będą Ci przychodziły wszelkie zmiany. W czasie odpowiadania na pytania dotyczące emocji lub wieczornych dobrych myśli możesz skorzystać z listy emocji i listy afirmacji, które znajdują się na ostatnich stronach zeszytu.

INSPIRACJE
Tropikalne zasady szczęścia, listy motywacyjne, inspirujące zadania – stanowią dodatek, który urozmaici Twoją codzienną pracę z zeszytem i pozwoli spojrzeć na różne elementy Twojego życia z innej perspektywy.

TWOJE COTYGODNIOWE INSPIRACJE
To miejsce, gdzie przez cały tydzień możesz spisywać rzeczy, które Cię zainspirowały: słowa, ludzie, filmy, piosenki, zdarzenia, rzeczy, myśli, aktywności… wszystko. Dzięki tym listom będziesz dokładnie wiedział, co Cię inspiruje, co Cię porusza i co lubisz, a także po co warto sięgnąć, kiedy masz chandrę lub kiedy czujesz,
że potrzebujesz wsparcia lub inspiracji.

RANDKI Z JA
To nie żart, zaczniesz chodzić na randki, i to z najciekawszą osobą na świecie - z samym sobą! Szczerość bywa trudna, ale jest podstawą prawdziwej, głębokiej relacji. A Ty chcesz taką relację stworzyć ze sobą.

www.kursszczescia.pl 
#stationery
Oficjalnie już świętujemy START przedsprzedaży II edycji Ananasowego Kursu Szczęścia! 🍍 🍍 🍍

Do osób zapisanych na listę VIP dostępną na stronie www.kursszczescia.pl (do której można jeszcze się dopisać) już niedługo pofrunie specjalny mail z kodem dostępu do sekretnej przedsprzedaży (z bardzo atrakcyjnym rabatem cenowym ❤). Ananasowy kurs szczęścia to innowacyjny 10-tygodniowy program rozwojowy oparty o techniki i narzędzia psychologii pozytywnej, dzięki któremu kompleksowo zadbasz o swoje szczęście. Stanowi połączenie tropikalnej radości życia z najnowszymi odkryciami Psychologii Pozytywnej i głęboką pracą rozwojową nad poczuciem wartości i samooceną.

ZAPISZ SIĘ i zostań dojrzałym ananasem! 🍍

Przedsprzedaż trwać będzie do pierwszego dnia wiosny - 21 marca 2017 :) #stationery #papierkwiaty #paper #papergoods #paperlove #project #spring #pineapple #flamingo #flower #instaflower #psychologia #pozytywna #samorozwój #motywacja #kobieta
Co prawda do wiosny pozostało jeszcze niemalże 2 miesiące czasu, lecz my wspólnie z @martazubrycka już z ogromną radością ruszamy z przygotowaniami II edycji naszego najbardziej ukochanego i największego projektu rozwojowego opartego na psychologii pozytywnej - Ananasowego Kursu Szczęścia.
O wszystkich szczegółach będziemy informować wkrótce, zaś już teraz można zapisywać się na listę VIP osób zainteresowanych kursem na stronie www.kursszczescia.pl 🍍 🌴 🌞 i pobrać darmowe bonusy rozwojowe 😊 Planowany start II edycji Ananasowego kursu szczęścia to wiosna 2017 r. 
Ponadto w pracowni Papier&Kwiaty trwają również prace projektowe nad całkiem nowym Dziennikiem, którego premiera będzie miała miejsce także wiosną 🎉

Odliczanie do wiosny: czas...START! (ależ nie możemy się jej doczekać! 😊) #martazubrycka #ananasowykursszczescia #tropikalny #zeszyt #kurs #positive #psychology #samorozwój #pineapple #happy #motivation #inspiration #stationery #paperlove #papergoods #kochamczytać #kochampisać
☀ OSTATNI WEEKEND LATA - promocja weekendowa ☀

patrząc sentymelnalnie w kalendarz nie ma już cienia złudzenia, że właśnie rozpoczyna się ostatni weekend tegorocznego lata ☀ Aby umilić Wam nieco przejście na nowy, jesienny tryb codzienności, a także planowanie nadchodzących tygodni, w sklepie Papier&Kwiaty (www.papierkwiaty.com) od dnia dzisiejszego, do końca weekendu (16-18 września 2016) trwa promocja, jedyna taka w tym roku :) :

do każdego złożonego zamówienia zawierającego wybrany Dziennik lub Listę marzeń dołączony zostanie 1 planer tygodniowy 😊 
www.papierkwiaty.com

#papierkwiaty #planer #planner #planowanie #konieclata #promocja #papiernicze #stationeryaddict #papergoods #paperlove #instaflower #kochamczytać #kochampisać #papier #kwiaty #rozwojosobisty #inspiracje #kobieco #czasnarelaks #czasdlasiebie
Close
Artday Popup
Twój kod rabatowy 10%
Zapisz się do Poczty Kwiatowej- comiesięcznego newslettera Papier&Kwiaty
i zyskaj 10% rabatu na pierwsze zamówienie