Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Papier&Kwiaty

I. Postanowienia ogólne

II. Definicje

III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

V. Warunki zawierania umów sprzedaży

VI. Sposoby płatności

VII. Koszt, termin i sposoby dostawy

VIII. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych

IX. Tryb postępowania reklamacyjnego

X. Prawo odstąpienia od umowy

XI. Własność intelektualna

XII. Postanowienia końcowe

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.PapierKwiaty.com prowadzony jest przez Agatę Głuchowską wykonującą działalność gospodarczą pod firmą Project Plan Agata Głuchowska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Stanisława Karwowskiego 12/1, 60-724, NIP: 7792318967, REGON: 360415191, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@papierkwiaty.com, tel. +48 535 976 551.

2. Sklep www.PapierKwiaty.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.PapierKwiaty.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.PapierKwiaty.com, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Za pośrednictwem Sklepu Użytkownik może złożyć Zamówienie Produktu będącego artykułem papierniczym.

6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

7. Sklep www.PapierKwiaty. prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski.

8. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

9. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.PapierKwiaty.com należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.PapierKwiaty.com użyte są w celach informacyjnych.

10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

a) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

b) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

c) Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U.nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

II. DEFINICJE

DZIEŃ ROBOCZY –jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
FORMULARZ REJESTRACJI –formularz dostępny na stronie internetowej www.PapierKwiaty.com umożliwiający utworzenie Konta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.PapierKwiaty.com umożliwiający złożenie Zamówienia.

KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.

SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.PapierKwiaty.com.

SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA –Agata Głuchowska wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Project Plan Agata Głuchowska, ul. Stanisława Karwowskiego 12/1, 60-724, NIP: 7792318967, REGON: 360415191.

PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

UMOWA SPRZEDAŻY –Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.

 

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

a) zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,

b) prowadzenie Konta w Sklepie,

c) korzystanie z Newslettera.

2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

 

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

a) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.

b) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

c) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a) komputer z dostępem do Internetu,

b) dostęp do poczty elektronicznej,

c) przeglądarka internetowa,

d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Java script.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztu dostawy w wysokości 12,00 zł brutto.

3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4. W celu złożenia Zamówienia, Klient jest zobowiązany do rejestracji Konta w Sklepie.

5. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.PapierKwiaty.com) – 24 godziny na dobę przez cały rok.

6. W przypadku problemów technicznych związanych z Formularzem Zamówień, Klient ma możliwość złożenia Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@papierkwiaty.com

7. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 10:00 do 16:00. Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 16:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.

8. Zawarcie Umowy Sprzedaży.

a) Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.

b) Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

– potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
– oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
– pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
– niniejszy Regulamin.

c) Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 8 lit. b) zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

9. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT), który będzie dołączany do przesyłki.

 

VI. SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia następujący sposób płatności:

– płatność przelewem bankowym.

2. Za pośrednictwem przelewu bankowego Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Zamówienie zostanie wysłane dopiero po jego opłaceniu.

3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży niezwłocznie, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 

VII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

a) Czas kompletowania Produktu wynosi od 1 do 2 Dni Roboczych.
b) Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 5 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

 

VIII. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Wypowiedzenie umowy oświadczenie Usługi Elektronicznej:

a) Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).

b) Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@papierkwiaty.com.

c) Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

d) Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

IX. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje z tytułu rękojmi:

a) Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U.nr 16, poz. 93 ze zm.)

b) Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@papierkwiaty.com lub pisemnie na adres: ul. Stanisława Karwowskiego 12/1, 60-724.

c) W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

d) Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Stanisława Karwowskiego 12/1, 60-724.

e) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

f) W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@papierkwiaty.com

b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

4. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

7. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

b) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu,jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

 

XI. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.PapierKwiaty.com korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Agaty Głuchowskiej wykonującej działalność gospodarczą pod firmą Project Plan Agata Głuchowska, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Stanisława Karwowskiego 12/1, 60-724, NIP: 7792318967, REGON: 360415191. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.PapierKwiaty.com, bez zgody Usługodawcy.

2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.PapierKwiaty.com stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.

4. Sądowe rozstrzyganie sporów:

a) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

b) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

6. Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może np. złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Instagram


@ papierkwiaty

Praca z Tropikalnym Zeszytem Ćwiczeń 🌴🍍 jest integralną częścią Ananasowego Kursu Szczęścia (www.kursszczescia.pl) prowadzonego przez @martazubrycka.

Zeszyt będzie Cię prowadził przez najważniejsze kluczowe elementy budowania poczucia wartości, a praca z nim uruchomi w Tobie Obserwatora, Poszukiwacza i Twórcę.

Będziesz obserwował siebie, swoje myśli, emocje i zachowania, będziesz szukał najlepszych rozwiązań dla siebie i poznawał siebie coraz lepiej, a także tworzył szczęśliwszą wersję siebie samego i budował swoje zasoby. Oprócz tego w zeszycie znajdziesz wiele informacji, a na ostatnich stronach zestawy afirmacji, z których możesz codziennie korzystać.

Zeszyt składa się z kilku elementów:

CODZIENNY DZIENNIK
Uzupełniasz go każdego dnia. Znajdź dla siebie chwilę (wystarczy 5 minut) codziennie rano i codziennie wieczorem, aby lepiej poznać siebie i budować swoje pozytywne nastawienie. Praca z zeszytem szybko nauczy Cię codziennej obserwacji siebie, swoich uczuć, emocji, zachowań i myśli. Będziesz bardziej świadomy i łatwiej będą Ci przychodziły wszelkie zmiany. W czasie odpowiadania na pytania dotyczące emocji lub wieczornych dobrych myśli możesz skorzystać z listy emocji i listy afirmacji, które znajdują się na ostatnich stronach zeszytu.

INSPIRACJE
Tropikalne zasady szczęścia, listy motywacyjne, inspirujące zadania – stanowią dodatek, który urozmaici Twoją codzienną pracę z zeszytem i pozwoli spojrzeć na różne elementy Twojego życia z innej perspektywy.

TWOJE COTYGODNIOWE INSPIRACJE
To miejsce, gdzie przez cały tydzień możesz spisywać rzeczy, które Cię zainspirowały: słowa, ludzie, filmy, piosenki, zdarzenia, rzeczy, myśli, aktywności… wszystko. Dzięki tym listom będziesz dokładnie wiedział, co Cię inspiruje, co Cię porusza i co lubisz, a także po co warto sięgnąć, kiedy masz chandrę lub kiedy czujesz,
że potrzebujesz wsparcia lub inspiracji.

RANDKI Z JA
To nie żart, zaczniesz chodzić na randki, i to z najciekawszą osobą na świecie - z samym sobą! Szczerość bywa trudna, ale jest podstawą prawdziwej, głębokiej relacji. A Ty chcesz taką relację stworzyć ze sobą.

www.kursszczescia.pl 
#stationery
Oficjalnie już świętujemy START przedsprzedaży II edycji Ananasowego Kursu Szczęścia! 🍍 🍍 🍍

Do osób zapisanych na listę VIP dostępną na stronie www.kursszczescia.pl (do której można jeszcze się dopisać) już niedługo pofrunie specjalny mail z kodem dostępu do sekretnej przedsprzedaży (z bardzo atrakcyjnym rabatem cenowym ❤). Ananasowy kurs szczęścia to innowacyjny 10-tygodniowy program rozwojowy oparty o techniki i narzędzia psychologii pozytywnej, dzięki któremu kompleksowo zadbasz o swoje szczęście. Stanowi połączenie tropikalnej radości życia z najnowszymi odkryciami Psychologii Pozytywnej i głęboką pracą rozwojową nad poczuciem wartości i samooceną.

ZAPISZ SIĘ i zostań dojrzałym ananasem! 🍍

Przedsprzedaż trwać będzie do pierwszego dnia wiosny - 21 marca 2017 :) #stationery #papierkwiaty #paper #papergoods #paperlove #project #spring #pineapple #flamingo #flower #instaflower #psychologia #pozytywna #samorozwój #motywacja #kobieta
Co prawda do wiosny pozostało jeszcze niemalże 2 miesiące czasu, lecz my wspólnie z @martazubrycka już z ogromną radością ruszamy z przygotowaniami II edycji naszego najbardziej ukochanego i największego projektu rozwojowego opartego na psychologii pozytywnej - Ananasowego Kursu Szczęścia.
O wszystkich szczegółach będziemy informować wkrótce, zaś już teraz można zapisywać się na listę VIP osób zainteresowanych kursem na stronie www.kursszczescia.pl 🍍 🌴 🌞 i pobrać darmowe bonusy rozwojowe 😊 Planowany start II edycji Ananasowego kursu szczęścia to wiosna 2017 r. 
Ponadto w pracowni Papier&Kwiaty trwają również prace projektowe nad całkiem nowym Dziennikiem, którego premiera będzie miała miejsce także wiosną 🎉

Odliczanie do wiosny: czas...START! (ależ nie możemy się jej doczekać! 😊) #martazubrycka #ananasowykursszczescia #tropikalny #zeszyt #kurs #positive #psychology #samorozwój #pineapple #happy #motivation #inspiration #stationery #paperlove #papergoods #kochamczytać #kochampisać
☀ OSTATNI WEEKEND LATA - promocja weekendowa ☀

patrząc sentymelnalnie w kalendarz nie ma już cienia złudzenia, że właśnie rozpoczyna się ostatni weekend tegorocznego lata ☀ Aby umilić Wam nieco przejście na nowy, jesienny tryb codzienności, a także planowanie nadchodzących tygodni, w sklepie Papier&Kwiaty (www.papierkwiaty.com) od dnia dzisiejszego, do końca weekendu (16-18 września 2016) trwa promocja, jedyna taka w tym roku :) :

do każdego złożonego zamówienia zawierającego wybrany Dziennik lub Listę marzeń dołączony zostanie 1 planer tygodniowy 😊 
www.papierkwiaty.com

#papierkwiaty #planer #planner #planowanie #konieclata #promocja #papiernicze #stationeryaddict #papergoods #paperlove #instaflower #kochamczytać #kochampisać #papier #kwiaty #rozwojosobisty #inspiracje #kobieco #czasnarelaks #czasdlasiebie
Close
Artday Popup
Twój kod rabatowy 10%
Zapisz się do Poczty Kwiatowej- comiesięcznego newslettera Papier&Kwiaty
i zyskaj 10% rabatu na pierwsze zamówienie